معرفی

مشخصات فردی

مصطفی شفیعی

نام - نام خانوادگی : مصطفی   شفیعی

پست الکترونیکی : mstf.shafiee@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسـی بـرق - قـدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهــران - دانشکده فنــی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسـی بـرق - قـدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهــران - دانشکده فنــی

سوابق اجرایی

- مدیر گروه مهندسی برق- قدرت طی دو سال 1384 و 1385

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران -دارای پروانه اشتغال به کار پایه یکم

عضو کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی برق- قدرت

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی گروه برق- قدرت

مرتبه علمی : مربی

پایه : 15

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

مصطفی شفیعی
مصطفی شفیعی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی گروه برق- قدرت
مرتبه علمی :
    مربی
^